CDA stelt vragen aan het College

Datum: 06-06-2024

18.18 uur - In Hellendoorn is op een tweetal terreinen onrust over actuele onderwerpen. Hierover heeft de fractie van het CDA Hellendoorn een tweetal vragen gesteld aan het college van B&W.

 

 

Aan het College van B&W van de gemeente Hellendoorn en Gemeenteraad.             30-5-24

Postbus 200

7440AE Nijverdal

 

Betreft: Vraag aan het College voortgang Programmeringsafspraken windenergie

 

Geacht College,

Bij de behandeling agendapunt ‘Raadsvoorstel Programmeringsafspraken windenergie’ in de gemeenteraadsvergadering 21 mei 2024 is een amendement van het CDA aangenomen. Het amendement behelst aanvullingen op het genoemde raadsvoorstel. Vervolgens heeft de raad het gewijzigde raadsvoorstel aangenomen en heeft het College toegezegd op basis van het gewijzigde voorstel programmeringsafspraken met de provincie te gaan maken.

De provincie Overijssel meldt middels een persbericht dat met alle gemeentes Programmeringsafspraken windenergie zijn gemaakt, met uitzondering van de gemeentes Dinkelland, Wierden en Enschede. Ook meldt het bericht dat in de gemeente Hellendoorn acht windturbines geplaats kunnen worden en in de gemeente Wierden vier windturbines.

Het CDA heeft de volgende vragen:

  • Klopt het bericht van de provincie, zo ja wat behelzen de gemaakte afspraken precies en zo nee wat is dan precies wel de stand van zaken mbt de programmeringsafspraken tussen de gemeente Hellendoorn en de provincie?
  • Naar verluidt wil de gemeente Wierden geen Programmeringsafspraken windenergie maken en worden in deze gemeente de mogelijkheid van plaatsing van vier windturbines genoemd. Hellendoorn wil wel afspraken maken. Niettemin meldt de provincie dat er ruimte is voor acht windturbines. Heeft het college hierover navraag gedaan bij de provincie en wat is de opvatting van het College hierover?

Gezien de actualiteit wil de CDA-fractie graag bij de ‘rondvraag’ in de debatrond d.d. 4 juni mondeling antwoord ontvangen op de gestelde vragen,

 

Namens de fractie van CDA Hellendoorn.

Janneke Vorderman, Jeroen Piksen

Roy Zijlstra, Ernst Haitsma

John Evers, Willy Kemper,

Gerrit Dijk

 

=================

 

Aan het College van B&W van de gemeente Hellendoorn en Gemeenteraad.            03-06-24

Postbus 200

7440AE Nijverdal

 

Betreft: Sallandse Heuvelrug van nationaal park of oefenterrein?

 

Geacht college,

Het Nederlandse leger heeft meer terreinen nodig en is daarnaar op zoek. Tegen de beoogde uitbreiding van een locatie zijn veel bezwaren gemaakt. Daarom is er onderzoek gedaan naar ‘geschikte alternatieve’ zogenaamde 'springlocaties' waar munitie kan worden getest en geoefend kan worden. Er zijn zes geschikte alternatieve locaties aangewezen waaronder het natuurgebied de Sallandse Heuvelrug aan de westzijde van Nijverdal nabij Haarle

De Sallandse Heuvelrug is een nationaal park en tevens een zwaar natura 2000 natuurgebied. Wettelijk is bepaald dat ‘alles’ gedaan moet worden om de flora en fauna in het gebied te beschermen en beter geschikt te maken voor  het korhoen, de nachtzwaluw en de hazelworm

Daarvoor zijn o.a duizenden bomen gekapt, gebieden en paden afgesloten en is mountainbiken deels verboden. Rondom het gebied zijn agrarische activiteiten ingeperkt. Duizenden mensen genieten in alle seizoenen van de heide en het iconische landschap en het toerisme is mede daarom een economische drager voor de gemeente Hellendoorn.

De aanwijzing tot mogelijke 'springlocatie' roept veel vragen op want het is niet bekend welke criteria zijn gebruikt voor het aanwijzen van de Sallandse Heuvelrug als 'springlocatie' en ook niet wat de consequenties zijn. Het College wil onderzoeken wat de consequenties van eventuele aanwijzing zijn. Het CDA vraagt het College in het onderzoek de volgende vragen te betrekken:

- Heeft de gemeente, al dan niet met de provincie en de waterschappen een zienswijze ingediend op de ter inzage gelegde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Zo nee, waarom niet?

- Welke bestuurlijke acties onderneemt de het College om volledige duidelijkheid te krijgen over het besluitvormingsproces en de positie daarbij van onze gemeente? Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen van eventuele aanwijzing voor de:

*  toegankelijkheid van het gebied en de status Natura 2000?

* stikstofdepositie en gevolgen voor agrarische activiteiten in Haarle?

* geluidsoverlast en trillingen

* waterwinning

*  afstandsnormen naar bebouwing en toekomstige woningbouw

*  schades voor met name aangrenzende horeca?

Gezien de actualiteit van een en ander wil het CDA graag een eerste mondelinge reactie bij de rondvraag van de debatronde voor dinsdag 4 juni aanstaande.

 

Namens de fractie van CDA Hellendoorn.

Janneke Vorderman, Jeroen Piksen

Roy Zijlstra, Ernst Haitsma

John Evers, Willy Kemper,

Gerrit Dijk

 
 Reacties via Facebook

Vanaf nu kun je ook reageren via Facebook! Wel zo makkelijk. Als je liever via het normale reactieformulier werkt, kan dat natuurlijk ook. De reacties worden niet vermengd, zodat de mensen die het bericht via Facebook krijgen, de discussie ook kunnen volgen.

Reacties

Frans schreef op 07-06-2024

Typisch CDA, was voor nu komt er herrie uit het christelijke Daarle en draait het als een blad aan de boom. Hoe kan het dat deze partij nu overal keldert? Wees duidelijk, ben je tegen, ben je tegen, ben je voor, ben je voor.

Uw reactie

Naam:
Bericht: