Gemeente Hellendoorn blikt (financieel) terug op 2021

Datum: 15-06-2022

11.29 uur - Inmiddels is het juni en lijkt 2021 alweer een tijd geleden. Maar wat betreft de financiën van de gemeente wordt deze over het jaar 2021 nu afgesloten. Een goed moment om terug te blikken op het bijzondere jaar en een bijzondere periode. De afronding van het vierjarige coalitieprogramma 'Duurzaam Durven Doen.  

 
 
De gemeente heeft zich in 2021 verder verduurzaamd, de coronacrisis heeft een grote impact gehad op de samenleving en economie en er is veel gebeurd op het gebied van woningbouw en het bedrijventerrein. Ondanks de uitdagingen stelt de gemeente vast dat er veel is bereikt en voorgaand jaar afgesloten kan worden met een positief resultaat van vier miljoen euro.
 
Financieel resultaat  
Een groot deel van het positieve resultaat is ontstaan in de periode van oktober tot en met december. Zo kreeg de gemeente meer geld vanuit het gemeentefonds en  ontving de gemeente hogere leges. Met name de vergunningsaanvraag voor de bouw van het nieuwe schoolgebouw van CSG Reggesteyn leverde hierin een groot aandeel.
 
Terugblik op 2021 
Corona speelde vorig jaar een grote rol en heeft een grote wissel getrokken op de samenleving. Vanuit het Rijk zijn verschillende steunpakketten en maatregelen gekomen. Zo is er vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) ruim € 550.000 bijgedragen om de door corona veroorzaakte vertragingen bij leerlingen te herstellen. Ook is een bijdrage ontvangen voor de ondersteuning van culturele en maatschappelijke organisaties en bedrijven.  
 
Agrarisch actieplan, woningbouw, bedrijventerrein 
In 2021 is er extra ingezet op het maken van het agrarisch actieplan 'Uut Heldern'. Een plan om agrarische ondernemers in deze moeilijke tijd te ondersteunen en faciliteren, zodat een vitaal platteland behouden kan blijven. De druk op de woningmarkt is in 2021 verder toegenomen. Dit heeft opnieuw effect gehad op de prijs van woningen. Er is veel inzet gepleegd om nieuwe initiatieven te begeleiden en in kleine kernen wordt inmiddels een actiever grondbeleid gevoerd. De inzet is de leefbaarheid te borgen. Vorig jaar zijn 160 nieuwe woningen gebouwd. Met de provincie Overijssel zijn nieuwe afspraken gemaakt waarin staat dat de gemeente de komende tien jaar duizend woningen mag realiseren. Dit is fors meer dan de provincie in vorige jaren voor de gemeente voorzien had (400 – 420 woningen). De onzekere factor is de stikstofproblematiek en het beleid van de provincie hierin.  
 
Het bedrijventerrein 't Lochter lll is uitverkocht. Wat in 2001 begon met een kale vlakte is ontwikkeld tot een bloeiend bedrijventerrein. Vanaf 2019 kwam er steeds meer interesse in de kavels en vorig jaar kwam dit tot een hoogtepunt. Inmiddels een plek waar prachtige bedrijven zich gevestigd hebben en met aandacht en kwaliteit hebben gebouwd.
 
N35 
Sinds 2014 is een veilige oversteek van de N35 tussen Haarle en Nijverdal in voorbereiding. Uitgangspunt van de plannen is een sluitend fietsnetwerk van de noordzijde en de zuidzijde van de N35. In acht jaar tijd veranderen inzichten en opvattingen. Het college wil op korte termijn een bondige analyse van het besluitvormingsproces tot nu en de actuele status. De uitkomsten worden gebruikt om vast te stellen of het mogelijk is om de huidige plannen opnieuw af te wegen. De verdubbeling van de N35 moet landelijk op de agenda blijven. Het college blijft lobbyen om verdubbeling te realiseren.
 
Sociaal domein 
Naast het op een zo goed mogelijke manier ondersteunen van inwoners en het bieden van zorg, zijn in de gemeente verschillende projecten gestart en uitgevoerd. Zo is er gestart met de inzet van schoolondersteuners ter versterking van de keten onderwijs -zorg en is er samen met maatschappelijke partners geïnvesteerd om jongeren in coronatijd te ondersteunen via het Jeugdpakket.
 
Als gevolg van de opheffing van Soweco zijn per 1 januari 131 medewerkers van Soweco in dienst gekomen via de Wet sociale werkvoorziening. Voor een groot deel van deze medewerkers was een beschutte werkplek nodig. Een werkplek in een beschermde omgeving. Dit werk werd uitgevoerd door de afdeling Multipack van Soweco. De organisatie daarvan is vanaf 11 maart 2021 overgenomen door een nieuwe stichting met de naam 'Stichting Noest". Een stichting waarin diverse ondernemers, de gemeente en stichting React Twente samenwerken, zodat er voor alle inwoners een fijne werkplek aangeboden kan worden. De gemeente geeft op deze manier uitvoering aan haar taak op het gebied van de Wet sociale werkvoorziening en Wmo.
 
Financieel perspectief
"We concluderen dat 2021 een boeiend en uitdagend jaar was. Corona heeft veel gevergd en ook in onze gemeente is de woningcrisis voelbaar. Ondanks alle uitdagingen is er veel gerealiseerd door de raad, college en organisatie en is de financiële positie van onze gemeente het afgelopen jaar verbeterd. Hoe de rijksbijdrage voor gemeenten er vanaf 2026 uit gaat zien, is nog onzeker. Wij verwachten dat het Rijk daar de komende maanden duidelijkheid over gaat geven", aldus wethouder Financiën Gea Oord. 
 
Raadsvergadering 12 juli  
Op dinsdag 12 juli staat de gemeenterekening 2021 ter besluitvorming op de agenda van de gemeenteraad. Het college stelt de raad voor om van het positieve saldo van de gemeenterekening 2021 een deel over te hevelen aan een aantal projecten en het grootste deel van ongeveer drie miljoen euro om te zetten naar de Financieringsreserve, ter verbetering van de financiële positie van de gemeente. Vooraf aan de besluitvormende vergadering vindt op 21 juni een debatronde plaats. De gemeenteraadsvergaderingen zijn live bij te wonen, maar live meekijken kan ook via raad.hellendoorn.nl.   
 
 Reacties via Facebook

Vanaf nu kun je ook reageren via Facebook! Wel zo makkelijk. Als je liever via het normale reactieformulier werkt, kan dat natuurlijk ook. De reacties worden niet vermengd, zodat de mensen die het bericht via Facebook krijgen, de discussie ook kunnen volgen.

Reacties

Uw reactie

Naam:
Bericht: