Lokaal Hellendoorn wil lagere lasten voor inwoners

Datum: 09-11-2021

11:59 uur - Voor Lokaal Hellendoorn is het een doorn in het oog dat de gemeente Hellendoorn de op één na hoogste woonlasten van de provincie Overijssel heeft. In de algemene beschouwingen pleit de lokale politieke partij daarom voor lagere lasten voor alle inwoners.

Als Lokaal Hellendoorn zijn wij van mening dat de begroting de komende jaren op slot zit. De begroting is voor 2022 is sluitend, maar voor de daaropvolgende jaren zeker niet. Annemarie Dubbink, fractievoorzitter Lokaal Hellendoorn: “Het jaarlijks tekort loopt op tot 2,7 miljoen in 2024 en 2,4 miljoen in 2025. Het college vertrouwt erop dat het Rijk met extra geld over de brug komt, maar dat is allerminst zeker. De gemeente moet nog kritischer naar de kosten kijken en de hand opde knip houden.”

Lokaal Hellendoorn strijdt al langer voor lagere lasten voor de inwoners van de gemeente. Zo wordt op initiatief van Lokaal Hellendoorn in 2022 de hondenbelasting afgeschaft. Annemarie Dubbink: “we zijn blij en dankbaar dat we samen met andere gemeentelijke politieke partijen een meerderheid voor ons voorstel hebben gekregen.”

Om de burgerlasten verder te verlagen pleit Lokaal Hellendoorn de OZB te verlagen. “Het college wil de OZB dichter bij het gemiddelde van Overijssel brengen. Wij steunen dit, want de OZB lasten zijn in Hellendoorn extreem hoog. Echter, om dit voor elkaar te krijgen moet er wel wat gebeuren! We doen daarom de oproep aan het college dat wanneer blijkt dat in februari komend jaar de gemeente een overschot aan OZB ontvangen, dit terug te geven aan onze inwoners. We gaan hierover een motie indienen.”

 

Algemene Beschouwingen programmabegroting 2022

De laatste begroting van de huidige raadsperiode 2018-2022 ligt voor ons. Een periode waarin veel gebeurd is. Een grote bezuinigingsopgave heeft plaatsgevonden en de coronacrisis houdt ons als samenleving in de greep. Daarnaast bevinden we ons in een periode met grote maatschappelijke verschuivingen. Wat vindt Lokaal Hellendoorn belangrijk?

Lokaal Hellendoorn heeft vaker haar zorgen geuit over het huishoudboekje van de gemeente Hellendoorn. Weliswaar wordt voor het jaar 2022 een sluitende begroting gepresenteerd. Echter, meerjarig is de begroting niet sluitend oplopend tot een tekort van 2,7 miljoen in 2024. Hier hebben wij onze zorgen over. U gaat er daarbij vanuit dat de tekorten gedekt worden, als het Rijk zijn uitspraken nakomt.

• Hoe zeker bent u ervan dat het Rijk de gemaakte afspraken hierover nakomt?

Tegelijkertijd kiest u er wel voor om nieuwe plannen uit te voeren bijvoorbeeld de bruggen over de N35 en de aanpak van de Willem-Alexanderstraat. Is dit echt het meest belangrijk? Daarnaast hebben we in Hellendoorn de op één na hoogste woonlasten voor een meerpersoonshuishouden. Zowel provinciaal als landelijk zijn deze woonlasten bovengemiddeld.

• U geeft aan dichter bij het gemiddelde van Overijssel te willen komen, hoe gaat u dit bewerkstelligen?

Wanneer we terugblikken op het coalitieakkoord Duurzaam, Durven, Doen constateren we dat het opstellen van nieuwe en actualiseren van beleidskaders is achtergebleven. Hierbij noemen we het beleidskader sociaal domein en het actieplan inclusieve samenleving. Dit vinden wij jammer. Ook woningbouw in de kleine kernen krijgt ons inziens te weinig prioritering. Uit de begroting blijkt dat u veel doorschuift naar 2022, is dit realistisch?

Ook willen we onze waardering tonen. In het afgelopen jaar is hard gewerkt door de ambtelijke organisatie en onze griffie. Hier willen wij als Lokaal Hellendoorn onze dank voor uitspreken. Ook de samenwerking met het voorliggend veld juichen wij van harte toe. Evenals de werkwijze richting de doelstelling van de Regionale Energie Strategie. Alleen door inwoners te betrekken, kunnen we zorgen voor een effectieve aanpak. Wel willen we blijven benadrukken dat het werken aan betrokkenheid en draagvlak belangrijk is. Te vaak is afgelopen tijd gebleken dat maatschappelijke organisaties en inwoners tegenover de gemeente stonden. Veelal vanwege het ontbreken van goede communicatie.page1image2982755376

Aandacht voor zorg

Het college werd overvallen door grote tekorten in het sociaal domein. Er is onderzoek gedaan naar oorzaken en oplossingen. Een belangrijke oplossing is gevonden in het beter organiseren van Wmo en Jeugdzorg binnen het gemeentehuis. Lokaal Hellendoorn heeft de afgelopen jaren regelmatig aangegeven een beleidskader te missen voor het sociaal domein. Alhoewel laat, is het goed te zien dat het college van plan is deze nu toch voor te bereiden voor de volgende raadsperiode 2022-2026.

 • Geeft u de nieuwe gemeenteraad en college de kansen hier invulling aan te geven?

 • Welke en hoeveel middelen zijn hiervoor concreet gereserveerd (blz. 43)?

 • Het ouderbeleid heeft in deze collegeperiode helaas niet concreet vorm gekregen. U wilt

  deze meenemen in het nog te vormen algemene beleidskader waarin u speerpunten aangeeft. Betrekt u ouderenbonden, andere betrokken belangenorganisaties en inwoners bij de voorbereiding hiervan?

  Het college geeft in deze begroting aan meer in te willen zetten op preventie en een integrale aanpak in het sociaal domein en de jeugdzorg. Dit juichen wij van harte toe. Voorkomen is beter dan genezen en we zien inmiddels ook een voorzichtige kostenbesparing door deze werkwijze.

  De cliënttevredenheidonderzoeken laten in 2020 een aanzienlijke daling zien ten opzichte van 2019 als het gaat om bekendheid en bereikbaarheid bij hulpvragen. Namelijk 29% van de hulpvragers weet niet waar men naar toe moet met de hulpvraag (was 16% in 2019) en 26% is niet tevreden over de snelheid waarmee men geholpen is (was 12% 2019). Dit zijn verontrustende cijfers. Ook in tijden van een pandemie moeten onze inwoners weten waar ze terecht kunnen met een hulpvraag en is het van belang dat men tevreden is met de snelheid waarmee hulp geboden wordt.

  Lokaal Hellendoorn komt mogelijk met een oproep (motie) om het college te vragen om zo snel mogelijk met concrete maatregelen te komen om bekendheid, bereikbaarheid en de snelheid van hulpverlening te verbeteren.

  Een innovatiefonds om eigen inwoners en organisaties de kans te geven de gemeente uit te dagen een goede of betere invulling te geven aan oplossingen in het sociaal domein vinden we een goed zaak. Een toegankelijk fonds heeft onze voorkeur.

• Graag willen we als raad geïnformeerd worden over de in- en uitvoeringscriteria van het innovatiefonds. Kunt u dit toezeggen?

Het vervoer naar de dagbesteding is ondanks toezeggingen van het college nog niet anders georganiseerd. Er staat in de begroting dat er plannen zijn dit door de dagbesteding zelf te laten organiseren.

• Kan het college hier meer duidelijkheid over geven, mede in relatie de ingeboekte bezuiniging in 2024?

De afgelopen collegeperiode bent u niet toegekomen aan de inclusieagenda. Dat vinden we jammer aangezien dit onderwerp volgens Lokaal Hellendoorn meer prioriteit zou moeten hebben. U bent nu van plan dit mee te geven aan de nieuwe raad en college in het voorgenoemde beleidskader. Om meer urgentie te geven komen wij met een motie.

Aandacht voor jeugdhulp

De wachtlijsten in de jeugdhulp GGZ lopen inmiddels op tot vijf maanden. Goed dat het college met een voorstel komt tot een lokale aanpak. Lokaal Hellendoorn zou graag zien dat het college dit eerder en vaker gaat doen.

• Graag willen we (tijdelijk) een maandelijkse terugkoppeling van het college over de wachtlijstproblematiek.

Het voorstel tot een normaliseringscampagne spreekt Lokaal Hellendoorn aan. Daarnaast vragen we het college ook concreet het oor te leggen bij gemeenten buiten Twente om te leren van andere gemeenten. De gemeente Raalte heeft bijvoorbeeld 4,9% in jeugdzorg en Hellendoorn 7,5%.

Het tijdig inzetten van jongerenwerk en straathoekwerk in de hele gemeente kan preventief werken en overlast door jongeren voorkomen. Helaas zien we de afgelopen tijd wijken in onze gemeente waar mensen zich niet meer veilig voelen door de intimidatie van (een) groep(en) jongeren. Lokaal Hellendoorn is van mening dat de gemeente, jongerenwerk en politie in gesprek moet blijven met de jongeren en hun ouders. Het zal echter nodig zijn concretere maatregelen te nemen zoals cameratoezicht en een strakkere handhaving.

• Kunt u dit toezeggen?

De financiering van het sociaal domein maar zeker de jeugdzorg baart ons zorgen. De begroting van de gemeente Hellendoorn knelt in 2022 en is meerjarig niet op orde. We moeten goede zorg aan onze inwoners kunnen blijven bieden. De vraag is of het geraamde budget voor jeugdzorg voldoende is. Er zijn een aantal onzekerheden waaronder het woonplaatsbeginsel en de risico’s van de openeinderegeling. Het college kiest ervoor het extra geld (2,6 miljoen) wat we voor jeugdzorg van het Rijk krijgen niet te labelen en te reserveren voor dit doel, maar te gebruiken in de algemene begroting. Ook kunnen we als gemeenteraad geen overzicht krijgen van de inkomsten en uitgaven voor jeugdzorg van de afgelopen jaren. Het college acht dit ook niet wenselijk. Als raad hebben we daardoor onvoldoende zicht op inkomsten en uitgaven en kunnen we niet bepalen of we voldoende geld van het Rijk krijgen om de (jeugd)zorg naar behoren uit te voeren. Zowel naar onze inwoners als naar het Rijk kunnen we hierdoor niet hard maken dat we voldoende budget van het Rijk krijgen of juist tekortkomen.

Aandacht voor cultuur

Cultuur, onderwijs en sport zijn drie belangrijke pijlers, die bijdragen aan het welzijn van de inwoners van de gemeente Hellendoorn.

ZINiN is de grootste culturele partner van de gemeente. Zij werkt aan een transformatie naar een brede maatschappelijke en educatieve instelling. Lokaal Hellendoorn is van mening dat duidelijke prestatieafspraken gemaakt moeten worden met ZINiN, waarbij dubbelingen met bijvoorbeeld het voorliggend veld moeten worden uitgesloten.

Hellendoorn kent een rijke cultuurhistorie. Vele vrijwilligersorganisaties zetten zich belangeloos in om deze up to date te houden.

• College, u kent € 25.000,- toe aan de Historische Kring Hellendoorn-Nijverdal voor het inrichten van een archief en expositieruimte. Schept u daarmee geen precedent voor de andere organisaties?

Lokaal Hellendoorn blijft van mening dat de gemeente slechts een faciliterende rol moet blijven spelen in de Cultuur Caravaan; het initiatief moet bij de inwoners liggen.

Aandacht voor onderwijs

Inzetten op het Kwaliteitskader VVE (voor- en vroegschoolse educatie) juichen wij toe. De jeugd heeft immers de toekomst!

Als Lokaal Hellendoorn hebben wij zorgen over de onderwijshuisvesting en de financiering van Reggesteyn door de stijgende materiaalkosten. Dit stelden wij eerder aan de orde. Binnenkort wordt begonnen met de bouw van Reggesteyn. Eerder ontvingen wij als raad en college brieven van omwonenden van de vestiging Willem de Clercqstraat van Reggesteyn. Wij hebben vernomen dat zij tot op heden geen reactie van u hebben mogen ontvangen.

 • Kunt u toezeggen om met omwonenden van de vestiging Willem de Clercqstraat van Reggesteyn in gesprek te gaan of allerminst iets van u te laten horen, dit op korte termijn?

 • Wij roepen u op het gemeentelijk budget te blíjven bewaken, zodat deze niet wordt overschreden. Kunt u deze toezegging doen?

  Daarnaast geeft u aan met Stichting Ieder Kind Telt in gesprek te zijn over CBS De Ark in Daarle en recent vernamen wij uit de media dat er ook noodzakelijke wensen zijn bij CBS De Veenbrug in Daarlerveen. U komt in 2022 met een Integraal Huisvestingprogramma.

• Wat is uw huidige visie over het onderhoud van alle onderwijsvoorzieningen? En deelt u onze mening dat u eigenlijk te laat bent met het opstellen van dit plan?

Aandacht voor sport

Goed dat u onderzoek doet naar de organisatievorm van de BLOS binnen het gemeentebestuur. Met belangstelling wachten wij de resultaten af.

• Neemt de raad een besluit over de implementatie?

Als Lokaal Hellendoorn hebben wij meerdere vragen gesteld over de ontstane problematiek bij de kunstgrasvelden DES, Hulzense Boys en De Zweef. Bij de behandeling van de programmabegroting 2022 is dit door ons bij de openbare vragenronde weer aan de orde gesteld. Wij danken het college en ambtelijk organisatie voor het uitgebreide antwoord. Aangegeven is dat men met de voetbalclubs in overleg is. Daarbij heeft de portefeuillehouder aangegeven dat er in de winterstop 2021-2022 een oplossing ligt. Namens Lokaal Hellendoorn vragen wij tijdens de begrotingsvergadering hier aandacht voor. De begrotingsvergadering is een mijlpaal voor beleid richting de komende jaren. In de samenleving van onze gemeente Hellendoorn is dit een onderwerp wat meerdere inwoners bezig houdt.

• Over de problematiek wordt er in de programmabegroting niets aangegeven. Als Lokaal Hellendoorn vinden wij wel dat er richting samenleving een uiteenzetting door de portefeuillehouder kan worden gegeven.

Lokaal Hellendoorn beseft ter dege dat een accommodatie als Het Ravijn niet geheel kostendekkend te exploiteren is: echter sinds de opening in 2010 is de accommodatie geheel niet kostendekkend. De zorgvloer is de eerste jaren niet verhuurd, vervolgens in gedeeltes wel. Over het horecagedeelte zijn alleen in de beginjaren huurpenningen ontvangen.

• Na herhaaldelijke toezegging geeft u wederom aan in 2022 een definitieve invulling aan de horecavoorziening te willen geven. Hoe verhouden zich de inkomsten ten opzichte van de ramingen in 2010, rekening houdend met de jaarlijkse inflatiecorrectie?

Het college heeft in de begroting een budget van € 1.500.000,- opgenomen voor vervangingsinvesteringen in het Ravijn om een verduurzamingsslag te kunnen maken. Lokaal Hellendoorn spreekt haar verbazing uit over het feit dat er opnieuw een dure investering op stapel staat terwijl de gemeente al veel investeerde in het complex, ook op het terrein van duurzaamheid. Daarnaast is Lokaal Hellendoorn van mening dat er eerst een onderzoek moet plaatsvinden (staat op de rol voor 2024) en een nadere onderbouwing voordat er een dergelijk substantieel bedrag in de begroting opgenomen kan worden.

• Graag uw reactie.

Aandacht voor de agrarische sector

De agrarische sector is volop in beweging en betekent veel voor een gemeente als Hellendoorn. U hebt aangegeven dat het actieplan in november richting de raad komt. Wij onderschrijven het belang van een goed actieplan waarin de belangen van de agrariërs en andere belanghebbenden samen opgepakt worden op gebiedsniveau. We zien deze graag tegemoet.

Aandacht voor openbare verlichting

Aangegeven wordt dat de verlichting in enkele wijken van Hellendoorn en Nijverdal conform het meerjarenprogramma in 2022 wordt vervangen. Lokaal Hellendoorn heeft tijdens de behandeling van de programmabegroting 2021 aangegeven dat wij tijdens wijkbezoeken opmerkingen kregen dat lichtmasten niet voldoen of verkeerd geplaats zijn. Nadrukkelijk hebben wij het over de problematiek fiets- en voetgangersverbindingen Nijkerkendijk, Mensinkweg richting de Blokkenwijk. Tijdens de behandeling programmabegroting 2021 heeft de portefeuillehouder de toezegging gedaan dit te onderzoeken, contact op te nemen met wijkvereniging De Blokken en in overleg te treden. Wij hebben opnieuw geïnformeerd bij de wijkvereniging. Er wordt aangegeven dat er geen contact is geweest met de gemeente Hellendoorn en dat de situatie onveranderd is.

• Om de nadruk hier nogmaals op te leggen lijkt ons een motie niet ongepast. Op deze wijze wordt een overleg schriftelijk vastgelegd en kunnen mogelijkheden en onmogelijkheden besproken worden met de wijkvereniging.

Aandacht voor verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid is een breed begrip. Verkeersstromen moeten door ons als gemeente continu gemonitord worden. Bij afsluitingen door bijvoorbeeld werkzaamheden moet vooraf ingeschat worden welke effecten dit kan veroorzaken. Inwoners moeten bij infrastructurele projecten vooraf worden geïnformeerd over eventuele veranderende verkeersbewegingen, als voorbeeld de laatste fase Noord-Zuidverbinding.

Goede communicatie moet een speerpunt van de gemeente zijn. Verschillende inwoners uit onze gemeente hebben ons als fractie Lokaal Hellendoorn en als Raad gemeente Hellendoorn gewezen op verkeersstromen welke als hinderlijk worden ervaren.

Voorbeelden:

 • Verkeersstromen Rijssensestraat - Smidsweg

 • Verkeersstromen Joncheerenlaan - Ninaberlaan

 • Brief inzake verkeersstroom Zuidelijke Kanaaldijk

 • Fractiespreekuur verkeersstroom en verkeersdrempels Hulsen

 • Oneigenlijk gebruik van de Veenweg (rand Kruidenwijk) welke is afgesloten voor doorgaand verkeer

 • Verkeersstromen Tunnelweg

 • Verkeersstromen Haarle

  In de programmabegroting 2022 komen wij geen uiteenzetting tegen die dit thema benadrukt. Het kan in een kaderstellende nota verwoord zijn.

 • Graag vernemen wij uw visie op goede communicatie als gemeente in bovengenoemde zaken.

 • In hoeverre legt u als college prioriteit op sluipverkeer en andere verkeersstromen die problemen veroorzaken?

  Aandacht voor fietspaden

  In beantwoording van de vragen programmabegroting 2022 wordt aangegeven dat het Fietsstructuurplan 2014-2025 is opgevolgd door de beleidsnota “Beter fietsen in Hellendoorn 2019- 2030. In de programmabegroting wordt aangegeven dat het fietsstructuurplan wordt geactualiseerd (zie Actie 4.01). Daarnaast bestaat nog steeds het beleidsstuk Hellendoorns mobiliteitsplan 2018. Als Lokaal Hellendoorn vragen wij ons af welk beleidsstuk voor de komende jaren leidend is. Een programmabegroting geeft aan wat willen we bereiken. Daarom de volgende vragen.

• Is het niet verstandig dat de raad hierover wordt bijgepraat? Zodat een duidelijk beeld ontstaat over welke beleidsnota leidend is, welke keuzes vast staan en wat in uw ogen ontbrekende schakels zijn en waar de prioriteit moet liggen.

Bij ons ontstaat de gedachte dat afspraken en takenpakket gevuld zijn, maar de uitvoering achterblijft. Hier verwijzen wij onder andere naar de programmabegroting 2021. Hierin staat duidelijk omschreven dat de wegverbinding Koersendijk in het kader van fietsveiligheid wordt aangepakt. De straat zal in 2021 worden heringericht. In 2021 wordt ook het kruispunt Grotestraat-van der Meulenweg-Constantijnstraat heringericht.

• U kiest ervoor een onderzoek te starten naar de mogelijkheden voor een fietspad tussen Daarle en Daarlerveen, een schakel die nog ontbreekt in de fietsstructuur. In het Fietsstructuurplan zijn echter zeven utilitaire fietspaden kleine kernen hoger geprioriteerd, voert u hiervoor ook een onderzoek uit? Zo nee, waarom niet?

Respectvol herbegraven

Op een plaquette wordt summier aangegeven wie in het huidige verzamelgraf liggen, echter zonder geboorte- en overlijdensdatum. Wij ontvingen van verschillende inwoners het bericht dat ze dit ervaren als onpersoonlijk. Bij overledenen met dezelfde naam kan verwarring ontstaan. Daarnaast bestaat bij het verzamelgraf niet de mogelijkheid om een bloemetje te plaatsen. Ook is er eerder gesproken over een bankje bij het verzamelgraf, deze is nog niet gerealiseerd.

• College, kunt u bovengenoemde voorstellen in overweging nemen?

Aandacht voor woningbouw

Woningbouw is een middel om in de volkshuisvesting te voorzien. De gemeente Hellendoorn heeft invloed op de te bouwen woningen. Het is namelijk belangrijk wat er wordt gebouwd en waar er wordt gebouwd. Daarbij moet oog zijn voor alle inwoners.

De huidige bouwprojecten betreffen hoofdzakelijk appartementen in de centra van Nijverdal en Hellendoorn. Het zijn kostbare projecten, waardoor deze woningen slechts betaalbaar zijn voor een select gezelschap, namelijk de hogere inkomens. Hierdoor verandert het centrum in een plek waar de kleur grijs de boventoon voert. Van bereidheid van de kant van het college om bij de bouw die recht te doen aan inclusie en diversiteit is ons niets gebleken. Kennelijk is het centrum niet voor iedereen weggelegd.

De raad is steeds voorgehouden dat er een treintje op gang komt. Doorstroming zou ertoe leiden dat ook starters perspectief op een woning hebben. Maar waar is de trein nu? Is deze vertraagd? Is deze uit de dienstregeling genomen? Volgens ons heeft de trein het beginstation nog niet verlaten en het lijkt erop dat de trein niet op korte termijn vertrekt.

Waar blijven de locaties waar de overige kernen en buurtschappen hun jongeren kunnen huisvesten? Wellicht zien we het verkeerd, maar wij zien weinig vorderingen. Alleen in Haarle is na lang aandringen van de Haarlese gemeenschap iets concreets in gang gezet, maar kaveluitgifte vindt nog niet plaats. Volkshuisvesting is vooruitzien en niet enkel anticiperen op verzoeken van marktpartijen met een winstoogmerk.

Het positieve is dat we overgaan naar actief grondbeleid. Laat dit ook de andere kernen gelden, en geef niet de in ons bezit zijnde gronden weer aan projectontwikkelaars, zoals in Hellendoorn Noord en dat ook nog voor lagere prijzen dan de particuliere kopers.

Wij zijn van mening dat het college meer ambitie mag tonen. Ambitie gericht op het realiseren van passende woonruimte voor starters, jongvolwassenen en ouderen. Wij beseffen dat dit een uitdaging is, maar blijf zoeken naar mogelijkheden en benut kansen die zich voordoen. Actief grondbeleid is daarbij het beste instrument om grip op de volkshuisvesting te krijgen en houden.

• Graag uw reactie.

Aandacht voor biodiversiteit

Het college geeft gehoor aan de geluiden uit de samenleving om meer aandacht te hebben voor biodiversiteit. Wij onderschrijven het belang van het uitdragen en zichtbaar maken van resultaten. Op deze manier wordt voor kennisoverdracht gezorgd. Ook draagt het bij aan een positieve beeldvorming. Bloem- en kruidenrijke bermen zijn belangrijk voor insecten en daarmee de biodiversiteit als geheel. De variatie aan bloemen en kruiden langs wegen neemt toe door bermen ecologisch te beheren. Ecologisch bermbeheer betekent minder vaak maaien, zodat insecten en andere kleine dieren kunnen overleven en kruiden de kans krijgen om te bloeien. Lokaal Hellendoorn ziet de waarde van dit beleid. Veiligheid moet niet in het geding komen. Dat betekent wat ons betreft dat onoverzichtelijke plaatsen langs openbare wegen gemaaid blijven worden om ongelukken te voorkomen.

Aandacht voor veiligheid

Het begrip veiligheid kent vele vormen: sociale veiligheid, veiligheid openbare ruimte, digitale veiligheid. Het is goed om te lezen dat de verschillende vormen voortdurende aandacht houden. In het kader van ondermijning wordt een veiligheidsscan uitgevoerd. Dat is een goed inititatief, omdat ondermijning een risico met zich meebrengt. Immers, de onderwereld en bovenwereld raken met elkaar verweven. Digitale veiligheid is zeker in de huidige tijd van verdergaande digitalisering belangrijk. Weliswaar kan geen garantie worden gegeven dat er nooit iets gebeurd, maar de gemeente Hellendoorn heeft een vergaande inspanningsverplichting. En die neemt zij, terecht, serieus.

De openbare ruimte heeft nog wel plaatsen waar de veiligheid onder druk staat. Het gaat bijvoorbeeld om verkeersveiligheid (fietspad Daarle-Daarlerveen, rotonde Helmkruidlaan-Baron van Sternbachlaan, Tunnelweg). Maar ook overlast in de openbare ruimte wordt aangepakt, samen met ketenpartners. Al in 2020 heeft Lokaal Hellendoorn aangegeven voorstander te zijn van een structurele aanpak van overlast. Het is goed om te lezen dat overlast wordt meegenomen in het Actieplan Integrale Veiligheid 2021-2022 (blz. 68-69 begroting).

Veligheid is een groot goed en het is altijd moeilijk om daar een financieel plaatje tegenover te zetten: Wat mag veiligheid kosten? Staan (de kosten van) de te treffen maatregelen in verhouding tot de risico's die worden beperkt? Dat zijn vragen die beantwoord moeten worden, zo meent Lokaal Hellendoorn.

 • Op welke wijze worden inwoners van de gemeente Hellendoorn actief betrokken bij voorgenomen maatregelen wanneer het hun wijk of dorp betreft? Op welke ladder van participatie wordt ingestoken en waarom wordt daarvoor gekozen?

 • Op welke wijze wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de afweging die ten grondslag ligt aan het te nemen/genomen besluit?

 • Is het college bereid om op begrijpelijke wijze inzichtelijk te maken wat de kosten zijn die maatregelen met zich meebrengen? Zo niet, waarom niet?

 • Is het college bereid om de voorgedragen alternatieven te presenteren en te motiveren waarom de keuze is gevallen op de voorgenomen maatregel?

  Aandacht voor inwonerparticipatie

  Behalve in het kader van veiligheid kunnen inwoners ook op andere terreinen meer en actiever worden betrokken bij de besluitvorming. De energiewerkgroepen hebben laten zien dat inwoners verantwoordelijkheid durven nemen en kunnen dragen. Dat is ook in het belang van “bestuurlijk Hellendoorn”. Het vergroot het draagvlak voor de genomen besluiten. Daarbij moet gewaarborgd zijn dat verwachtingen van inwoners niet uiteenlopen bij de bedoeling van de gemeente. Ook moet er voor worden gewaakt dat het proces aangegrepen om plannen vanuit eigen belang te bestrijden.

 • Op welke beleidsterreinen en onderwerpen ziet het college mogelijkheden om in 2022 inwoners vanaf de vierde trede (“Adviseur beginspraak” (Participatiecode)) te betrekken bij besluitvorming? Waarop is deze keuze gebaseerd en hoe is deze keuze tot stand gekomen?

 • Het kan zijn dat het college geen mogelijkheden ziet om inwoners op de vierde trede te betrekken. Welke belemmeringen ziet het college daarvoor? Op welke wijze kunnen bestaande belemmeringen worden weggenomen?

  Aandacht voor inkomsten en uitgaven

  Lokaal Hellendoorn heeft vaker haar zorgen geuit over het huishoudboekje van de gemeente Hellendoorn. Weliswaar wordt voor het jaar 2022 een sluitende begroting gepresenteerd. Echter, meerjarig is er een uitdaging. Er zijn signalen dat er meer geld beschikbaar komt uit het gemeentefonds. Dat kan voordelig uitpakken. Er is echter wel een voorbehoud te maken (en in de begroting ook gemaakt): "Dit kan nogmaals leiden tot een bijstelling van de uitkomst." Ook is de discussie over de opschalingskorting nog niet beslecht. Kortom, voor 2022 is Lokaal Hellendoorn tevreden, maar meerjarig zijn er onzekerheden die op dit moment niet worden weggenomen. Er worden geen mogelijkheden gezien om de uitgaven vergaand te beperken. Sterker nog, meerjarig stelt de gemeente Hellendoorn zich kwetsbaar op door afhankelijk te zijn van externe factoren, zijnde de hiervoor genoemde herijking van het gemeentefonds en de opschalingskorting.

De gemeente Hellendoorn heeft beperkte mogelijkheden om belastingen te heffen. Lokaal Hellendoorn is blij met het voorstel dat de hondenbelasting wordt afgeschaft, wij riepen u reeds vorig jaar op om bij de begroting 2022 deze belasting af te schaffen. Onze dank en waardering voor het voorstel en het gegeven dat er is gezocht naar dekking. Echter, de lasten voor onze inwoners en bedrijven blijven onverminderd hoog. Lokaal Hellendoorn meent dat in 2022 werk gemaakt moet worden van lastenverlichting. Weliswaar is er een opmerking gemaakt in de begroting, maar deze toont erg weinig ambitie (blz. 80 begroting). Het kan zijn dat lastenverlichting een verandering met zich meebrengt voor de gemeentelijke ambities. Lokaal Hellendoorn is bereid om daarover mee te denken.

TONK gelden (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten)

Voor inkomensondersteuning in coronatijd heeft de gemeente extra geld gekregen van het Rijk, de zogenoemde TONK gelden. Hiervan is een substantieel bedrag niet uitgekeerd. Wij hebben het college, evenals de Wmo-raad, gevraagd met een voorstel te komen dit bedrag alsnog voor dit doel en de doelgroep te gebruiken. Wij komen daarvoor met een oproep (motie) deze gelden in de najaarsrapportage te behouden voor het doel en de doelgroep.

Ziektekostenverzekering

De gemeente heeft bezuinigd op de collectieve ziektekostenverzekering. Het college weet niet of dit effect heeft gehad en bijvoorbeeld leidde tot zorgmijding. Wel geeft ze aan dat er minder gebruik gemaakt is. Lokaal Hellendoorn heeft begrepen dat het cliëntenplatform inmiddels onderzoek doet naar de gevolgen. Wij stellen voor de resultaten van dit onderzoek af te wachten en de mogelijkheid te bieden te anticiperen op eventuele gewenste aanpassingen van beleid.

Aandacht voor politiek

Lokaal Hellendoorn organiseert al meerdere jaren een cursus lokale politiek en met succes. Deze cursus is speciaal bedoeld om inwoners van onze gemeente laagdrempelig kennis te laten maken met de politiek. Hoe verhoudt de gemeente zich tot andere bestuurslagen in Nederland? Welke taken en rollen heeft de gemeenteraad en wat doet een raadslid? Je maakt kennis met lokale politici en bestuurders. Het is voor ons als gemeente van belang dat de aanwas en kwaliteit van de gemeenteraad op een goed niveau blijft.

Aandacht voor duurzaamheid

Regionale Energie Strategie (RES)

Het proces tot nu toe verliep niet vlekkeloos, toch willen wij het college een compliment geven voor de gekozen werkwijze om onze inwoners aan het roer van de energietransitie te zetten. Energiewerkgroepen zijn bezig met het stimuleren en ontwikkelen van de door hun bedachte plannen en ideeën. Op de informatieavond van de energiewerkgroepen in het Hervormd Centrum was de boodschap duidelijk: gemeente faciliteer ons. Het is nu taak aan de gemeente om de werkgroepen volwaardig te ondersteunen. De werkgroepen hebben plannen beschreven, de uitvoering hiervan vindt nu plaats.

Warmtetransitie

Lokaal Hellendoorn staat voor het verduurzamen van de gemeente. We zijn wel van mening dat we niet teveel hooi op de vork moeten nemen, het moet voor onze inwoners haalbaar en betaalbaar zijn. In de begroting staat vermeld dat u in 2022 met twee Wijk Uitvoering Plannen gaat starten. Andere gemeenten in Twente hebben zich uitgesproken dat de overheid eerst met financiële middelen moet komen voor de kostbare warmtetransitie kan worden opgepakt. We kunnen ons eerst focussen op isoleren en besparen zoals wij al jaren promoten.

• Graag uw reactie in deze.

Revolverend fonds

Lokaal Hellendoorn is blij met het voorstel van een revolverend fonds van € 120.000,- voor de energiewerkgroepen. U kiest ervoor om een maximum van € 15.000,- per werkgroep in te stellen. Wij kunnen ons voorstellen dat er in de praktijk werkgroepen zullen zijn die niets of juist meer middelen nodig hebben.

 • Staat het maximum van € 15.000,- per werkgroep vast of levert u hierin maatwerk?

 • Is er bij een verstrekte lening ruimte voor kwijtschelding indien het plan om een of andere

  reden geen doorgang vindt?

Fractie Lokaal Hellendoorn

Annemarie Dubbink Matthijs Knobben Thea ten Have
Jan Veneman

Frans Runneboom
Hetty Ligtenberg-Grondman Gerard ter Horst
Dennis Meijerman (burgerlid)

 Reacties via Facebook

Vanaf nu kun je ook reageren via Facebook! Wel zo makkelijk. Als je liever via het normale reactieformulier werkt, kan dat natuurlijk ook. De reacties worden niet vermengd, zodat de mensen die het bericht via Facebook krijgen, de discussie ook kunnen volgen.

Reacties

Jos schreef op 09-11-2021

Wel lachen dat een groot deel van deze lasten/schulden door de voorloper van lokaal Hellendoorn is veroorzaakt …

Jos schreef op 09-11-2021

Geert Geujen vond in 2019 dat Hellendoornse raadsleden ook zelf moeten bijdragen aan het oplossen van de financiële problemen van de gemeente. De sociaal-democraat opperde dat alle 25 raadsleden 15 procent van hun vergoeding voor het raadswerk inleveren. Hoe staat lokaal Hellendoorn hierin? Een raadslid ontvangt momenteel € 1.047,82 per maand. Daarnaast ontvangen raadsleden een onkostenvergoeding van € 181,28 per maand.

Lex schreef op 10-11-2021

Prima betoog van Lokaal Hellendoorn, Julie hebben mijn stem. CDA heeft de inwoners van onze gemeente jaren lang financieel uitgekleed

Uw reactie

Naam:
Bericht: