Heroverweging lokale energietransitie

Datum: 14-09-2020

10:58 uur - Lokaal Hellendoorn heeft een brief gestuurd  aan het college van B&W en de gemeenteraad van Hellendoorn, inzake de heroverweging lokale energietransitie.

 

 

Aan het College van B&W van de gemeente Hellendoorn Postbus 200
7440 AE Nijverdal

Betreft: heroverweging lokale energietransitie

Geacht college en collega raadsleden,

In deze brief wil Lokaal Hellendoorn verschillende aspecten aan de orde stellen die ons zorgen baren. Lokaal Hellendoorn vraagt:

1. Zo spoedig mogelijk een open gesprek aan te gaan met de inwoners van de gemeente Hellendoorn om te horen over gestelde klimaatdoelen, de tijdslimiet en het gehanteerde proces tot nu toe.

Lokaal Hellendoorn heeft evenals andere partijen in de gemeenteraad regelmatig aandacht gevraagd voor het beter betrekken van inwoners bij het ontwikkelen van, door inwoners, gedragen plannen voor een beter klimaat. Ook het planbureau voor de leefomgeving kwam recent met een rapport.

Citaat:

'De overheid blijft aan zet, maar de beleidsambities kunnen alleen slagen als de overheid daarbij ook de aansluiting bij de burger weet te vinden,' schrijft het PBL in het rapport Balans van de Leefomgeving. Nu lukt dat slechts mondjesmaat: alleen een kleine minderheid van 'voorlopers' speelt een actieve rol in het verduurzamen van Nederland.

Helaas moeten we constateren dat er, ook in de gemeente Hellendoorn, onvoldoende aandacht en ruimte is voor inwoners om te werken aan een goed klimaat. Dit constateren we na gesprekken met vertegenwoordigers van verschillende werkgroepen.

Wij zouden alle energiewerkgroepen graag horen over: het proces tot nu toe, de samenwerking met de gemeente, of de door de gemeente gestelde doelen en termijnen haalbaar zijn, aandacht van de gemeente voor (meer) mogelijkheden van energiebesparing en alternatieven voor opwekking van energie, naast windturbines en zonnepanelen.

2. De rol en visie van het Rijk, de provincie en de regio is mede reden het proces en tijdpad te heroverwegen.

Op 12 september j.l. kondigde minister Ollongren aan dat het Rijk de grip op de ruimte terug wil. Over de energietransitie zei ze: ‘windmolens horen op zee en zonnepanelen op daken, niet op land’.

Dit is mede reden voor Lokaal Hellendoorn het college te vragen het proces en uitgangspunten van de lokale en regionale energietransitie te heroverwegen. Graag een reactie van het college in de debatronde van 15 september a.s.

Een belangrijke reden van het ongenoegen, welke we horen uit dorpen en buurtschappen, is het uitgaan van doelen, methoden en deadlines opgelegd door hogere overheden als het Rijk, de provincie en de regio. De huidige ervaren druk geven goede initiatieven onvoldoende ruimte om breed te kijken en te werken aan lokale klimaatdoelen. Het huidige proces zet de mensen in de dorpen en buurtschappen onder druk. Het adagium van de gemeente is: kom snel met een plan, anders bepaalt de gemeente het.

3. Het verbreden van mogelijkheden om samen te werken aan een goed klimaat.

Er leiden vele wegen naar Rome, echter dit college focust zich té veel op hernieuwbare energiebronnen als windturbines en zonnepanelen op land. Energiebesparing en innovatieve manieren van duurzaam opwekken van energie krijgen hierdoor onvoldoende aandacht en inwoners hebben het gevoel onvoldoende te kunnen kiezen. Het plaatsen van windturbines en zonnevelden op land hebben langjarig grote gevolgen voor omwonenden.

Gevaren voor volksgezondheid worden (ons inziens) onvoldoende meegenomen evenals de gevolgen van het ge(mis)bruiken van goede landbouwgrond en landschapsverrommeling. Ook zet het huidige proces mensen in buurten tegen elkaar op, daar ze generaties goede noabers waren. Dit moeten we en kunnen we nu nog voorkomen door onze inwoners ‘objectieve’ informatie te verstekken over de pro en contra’s, alternatieven en de berekening van opbrengsten.

In relatie hierover hebben we de volgende vraag

- Voor de RES Twente tellen aantallen vanaf 100 zonnepanelen mee, is dit juist? Wie heeft deze regel opgesteld; gemeente Hellendoorn, RES Twente of landelijke overheid? Bent u het met ons eens dat dit geen motivatie is voor huishoudens in onze gemeente om te verduurzamen?

4. Oproep aan de wethouder de zorgen van werkgroepen en gemeenteraad serieus te nemen.

Bij vragen aan het college over dit thema, en uiting van zorgen die partijen hebben, vinden we bij de beantwoording van de verantwoordelijk wethouder geen erkenning en herkenning van de door ons gesignaleerde problematiek. Wij vragen de wethouder beter zijn oor te luister leggen bij de dorpen en buurtschappen en serieus in te gaan op zorgen van de gemeenteraad.

Graag ontvangt Lokaal Hellendoorn in de debatronde van dinsdag 15 september aanstaande een reactie.

Met vriendelijke groet namens Lokaal Hellendoorn,

Gerard ter Horst
Frans Runneboom
Jan Veneman
Mathijs Knobben Annemarie Dubbink
Hetty Ligtenberg-Grondman Thea ten Have

 Reacties via Facebook

Vanaf nu kun je ook reageren via Facebook! Wel zo makkelijk. Als je liever via het normale reactieformulier werkt, kan dat natuurlijk ook. De reacties worden niet vermengd, zodat de mensen die het bericht via Facebook krijgen, de discussie ook kunnen volgen.

Reacties

Uw reactie

Naam:
Bericht: